Privacy - Wartner
zde se nacházíte:
Úvod

ÚVOD

Spoločnosť Perrigo Company plc a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Perrigo“) uznáva, že osobné údaje, ktoré obdrží, uchováva v pozícii dôvery. Spoločnosť Perrigo sa snaží udržať si túto dôveru dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v tomto oznámení. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „oznámenie“) vysvetľuje, ako a prečo spoločnosť Perrigo zhromažďuje, uchováva, používa a zdieľa osobné údaje (vrátane osobných údajov) pri používaní našich služieb alebo návšteve našich webových stránok a aplikácií. Účelom tohto oznámenia je pomôcť vám pochopiť vaše práva a možnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

AKÉ DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZHROMAŽĎUJEME

V závislosti od produktu alebo služby, ktorú používate, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie a druhy osobných údajov:

 • Kontaktné údaje: meno, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo;
 • Ďalšie identifikačné údaje: IP adresa, heslá a ďalšie bezpečnostné informácie na overenie a prístup, používateľské meno, účet sociálnych médií alebo digitálny či elektronický podpis a vaša fotografia, ak nám ich poskytnete (napríklad odporúčania k produktom);
 • Biografické a demografické údaje: dátum narodenia, vek, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav;
 • Informácie súvisiace s platbami, ako napríklad číslo kreditnej karty a informácie o finančnom účte na dokončenie transakcie;
 • Obchodné informácie: záznamy o zakúpených, získaných alebo zvažovaných produktoch či službách alebo iné histórie nákupov či spotreby;
 • Profesné informácie alebo informácie o uchádzačoch o zamestnanie: informácie o aktuálnom zamestnaní alebo minulých zamestnaniach či hodnoteniach výkonnosti, záznamy o vzdelaní, mzdové rozpätie;
 • Internetová alebo iná elektronická aktivita: história prehliadania a kliknutí, vrátane informácií o tom, ako našimi webovými stránkami prechádzate, ako je to opísané v našom Vyhlásení o súboroch cookie;
 • Audiovizuálne informácie: nahrávky bezpečnostných kamier v našich zariadeniach;
 • Zdravotné informácie: zdravotný stav, informácie o telesnom a duševnom stave a diagnostike, liečbach zdravotného stavu, rodinnej anamnéze a liekoch (vrátane dávkovania, načasovania a frekvencie) a podrobnosti o zdravotnom poistení v súvislosti s nežiaducimi účinkami, vaša dobrovoľná účasť napríklad na programe úbytku hmotnosti alebo ukončenia fajčenia;
 • Verejne dostupné informácie: môžeme zhromažďovať osobné údaje týkajúce sa vašej interakcie s nami z verejných databáz a platforiem sociálnych médií. Môžeme napríklad preskúmať profily uchádzačov o zamestnanie na platforme LinkedIn alebo profily účastníkov kampane sociálnych médií na Instagrame.

AKÝM SPÔSOBOM OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Spoločnosť Perrigo zhromažďuje osobné údaje rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ako s nami komunikujete:

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás. Patria sem osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom priamej komunikácie so spoločnosťou Perrigo, prostredníctvom našich služieb, webových stránok, v rámci vašej komunikácii s nami na sociálnych sieťach, prostredníctvom registrácií, aplikácií, prieskumov atď. Zhromažďujeme napríklad údaje, ktoré nám poskytnete na registráciu on-line účtu, odoslanie žiadosti o informácie, využitie špeciálnych ponúk a zliav, registráciu na podujatia sponzorované spoločnosťou Perrigo, odoslanie on-line žiadosti o zamestnanie, interakciu s nami na našich stránkach na Facebooku, Twitteri, Instagrame atď.

Osobné údaje zhromažďujeme automaticky. Prostredníctvom určitých technológií, ako sú súbory cookie, zhromažďujeme informácie o vašich interakciách s našimi webovými stránkami, platformami, aplikáciami a službami. Ďalšie informácie o tomto druhu zhromažďovania údajov a vašich voľbách nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie.

Osobné údaje zhromažďujeme v súlade s platnými právnymi predpismi z dostupných verejných zdrojov. Patria sem údaje, ktoré sú publikované na verejných profiloch, napríklad na účtoch LinkedIn, Facebook atď.

Osobné údaje zhromažďujeme od tretích strán. Určité osobné údaje zhromažďujeme od poskytovateľov služieb a obchodných partnerov. Tieto osobné údaje dostávame od tretích strán, ktoré na to majú oprávnenie, ako je to uvedené v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov a súkromia alebo v súlade so zákonom. Tieto údaje sa môžu zhromažďovať napríklad na vyžiadanie spotrebiteľských recenzií produktov.

PREČO OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Spoločnosť Perrigo zhromažďuje vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

Aby sme s vami mohli komunikovať: aby sme mohli odpovedať na vaše žiadosti alebo otázky, poskytovať podporu pre produkty a služby, poskytovať vám dôležité aktualizácie, administratívne informácie, požadované oznámenia, organizovať a spravovať profesionálne podujatia, vrátane vašej účasti na takýchto podujatiach;

Aby sme vám mohli predávať naše produkty: aby sme vám mohli predávať naše produkty, posielať vám novinky, informácie a propagačné materiály o našich produktoch, službách, značkách, prevádzkach a s vaším súhlasom zverejňovať odporúčania alebo recenzie produktov;

Aby sme vám poskytli prístup k: našim on-line službám, aplikáciám a platformám a na spravovanie vašich online účtov;

Aby sme vás mohli identifikovať alebo overiť váš účet: aby sme vám umožnili vytvárať a pristupovať k účtom alebo vás mohli identifikovať či overiť váš účet na základe štátom vydaného preukazu totožnosti alebo čísla zdravotníckeho pracovníka, ak je to potrebné;

Na spracovanie vašich platieb a na uľahčenie budúcich platieb;

Na zlepšenie a vývoj našich produktov a služieb: na identifikáciu trendov používania, pochopenie toho, ako vy a vaše zariadenie komunikujete s našimi službami, na určenie účinnosti našich propagačných kampaní, vykonávanie prieskumov, ponúkanie špeciálnych programov, aktivít, skúšaní, udalostí alebo propagačných akcií prostredníctvom našich služieb, na vykonávanie prieskumov trhu alebo spotrebiteľov;

Na prispôsobenie vašich skúseností pri používaní našich služieb: aby sme zabezpečili, že naše služby sú prezentované spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje a prezentujte produkty a ponuky prispôsobené vašim potrebám;

Na dodržiavanie zákonných alebo regulačných povinností, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Perrigo, vrátane monitorovania bezpečnosti našich produktov, riadenia nežiaducich účinkov a vykonávania preventívnych a vyšetrovacích činností. Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na vykonávanie administratívnych formalít, splnenie požiadaviek alebo vyhlásení týkajúcich sa štátnej registrácie alebo na vykonávanie auditov;

Na odpovedanie na právne požiadavky administratívnych alebo súdnych orgánov v súlade s platnými právnymi predpismi, predvolaním alebo právnym procesom;

Kvôli bezpečnosti a ochrane našich práv a záujmov: na monitorovanie a predchádzanie podvodom, na zachovanie bezpečnosti našich služieb a operácií, ochranu práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku spoločnosti Perrigo alebo tretích strán a na to, aby sme mohli podľa potreby uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť.

PRÁVNE ZÁKLADY NA ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Perrigo vo všeobecnosti vaše osobné údaje spracúva na jednom z nasledujúcich právnych základov:

Váš súhlas: pokiaľ ste vyjadrili svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Perrigo.

Zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou Perrigo: v tomto prípade je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na poskytovanie produktov alebo služieb, o ktoré ste požiadali. To znamená, že ak si neželáte, aby spoločnosť Perrigo spracúvala vaše osobné údaje v tomto kontexte, spoločnosť Perrigo vám nebude schopná poskytnúť vami požadované produkty alebo služby.

Zákonné povinnosti: vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, vrátane oznamovania regulačnému orgánu. Napríklad, aby spoločnosť Perrigo dodržiavala zdravotné a bezpečnostné predpisy, musí monitorovať akékoľvek nepriaznivé účinky svojich produktov, čo vo všeobecnosti zahŕňa zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov.

Legitímny záujem: pokiaľ je spracovanie nevyhnutné, čo sa týka našich oprávnených záujmov alebo legitímnych záujmov tretej strany.

Spracovanie zdravotných údajov: Údaje týkajúce sa zdravia spracúvame, ak je ich spracúvanie nevyhnutné na to, aby sme splnili naše zákonné povinnosti monitorovať bezpečnosť našich produktov a dodržiavať povinnosti oznamovania vláde, alebo pokiaľ sme získali váš výslovný súhlas.

ZDIEĽANIE A ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje môžeme poskytovať:

 • Našim dcérskym a pridruženým spoločnostiam: pokiaľ je to povolené a v súlade so zákonnými požiadavkami;
 • Poskytovateľom služieb: na ktorých sa spoliehame pri poskytovaní služieb, ako je ukladanie údajov, hostovanie webových stránok, e-mailové služby, reklama, marketing a poradenstvo. Medzi poskytovateľov služieb patria napríklad poskytovatelia e-mailových, IT a SMS služieb, poskytovatelia hostovania webových stránok, analytické firmy, inzerenti, spoločnosti na spracovanie platieb, poskytovatelia služieb zákazníkom a podpory, vývojové spoločnosti a spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku. Títo poskytovatelia služieb budú mať k vašim osobným údajom obmedzený prístup iba v rozsahu, aký je primerane potrebný na poskytovanie služieb, na ktoré boli najatí. Vyžaduje sa od nich, aby spracúvali všetky vaše osobné údaje, a to aj v našom mene, spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov alebo týmto oznámením. Poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene sa tiež zaväzujú zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia;
 • Analytickým a reklamným partnerom tretích strán: prostredníctvom nášho použitia súborov cookie a s vaším súhlasom, ako je vysvetlené v našom Vyhlásení o súboroch cookie, na internete alebo pri inej aktivite elektronickej siete na účely spracovania platieb, riadenia vzťahov so zákazníkmi, poradenstva, e-mailovej komunikácie, spätnej väzby k produktom a služieb technickej podpory;
 • Kupujúcemu alebo inému nástupcovi: v prípade zlúčenia, akvizície, reorganizácie alebo iného predaja či prevodu niektorých alebo všetkých aktív spoločnosti Perrigo;
 • Vládnemu úradu alebo jeho zástupcovi: na povinné hlásenie, vrátane hlásenia nežiaducich účinkov, daňových oznámení alebo iných regulačných požiadaviek na hlásenie;
 • Regulačným orgánom, súdom alebo tretím stranám s cieľom dodržať akýkoľvek súdny príkaz, zákon alebo súdny proces, vrátane odpovede na legitímnu vládnu žiadosť alebo na ochranu vašej bezpečnosti či bezpečnosti iných;
 • Poskytovateľom bezpečnosti údajov, právnickým firmám, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na ochranu údajov: v prípade podozrenia z porušenia údajov na informovanie externých strán, ako napríklad odborníkov v oblasti zisťovania porušení údajov alebo príslušnými vládnymi orgánmi, podľa potreby.
 • Google: Používame služby Google vrátane reklám Google a Google Analytics, ktoré používajú súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu údajov o používaní tejto webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, na zostavovanie správ o aktivite a trendoch a na prispôsobenie reklám. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na vyššie popísané účely, ako to vyžaduje zákon, a na výkon alebo obranu akýchkoľvek právnych nárokov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udržiavame fyzické, elektronické a procesné záruky na ochranu dôvernosti a bezpečnosti informácií, ktoré nám boli poskytnuté. Hoci sa snažíme chrániť naše informačné systémy, žiadna webová stránka, mobilná aplikácia, počítačový systém ani prenos informácií cez internet alebo inú verejnú sieť nemôžu byť zaručene stopercentne bezpečné. Pri používaní internetu vám odporúčame postupovať opatrne.

VAŠE PRÁVA PODĽA GDPR

Ak sa nachádzate v EHP alebo Spojenom kráľovstve, táto časť vám poskytuje ďalšie informácie, ktoré sa vás týkajú. Spoločnosť Perrigo Company plc je vo vzťahu k vašim osobným údajom prevádzkovateľom údajov. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese GlobalPrivacyOffice@Perrigo.com alebo poštou na nasledujúcej adrese:

Perrigo Company plc
To the Attention of the Data Protection Officer
The Sharp Building
Hogan Place
Dublin 2, Ireland

Podľa nariadenia GDPR máte nasledujúce práva:

 • Právo na získanie kópie vašich osobných údajov (právo na prístup).
 • Právo požiadať o opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností.
 • Právo požadovať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (napr. ak spochybníte presnosť údajov).
 • Za určitých okolností máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo preniesť tieto údaje tretej strane (právo na prenosnosť údajov).
 • Máte právo kedykoľvek namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na priamy marketing (vrátane profilovania) a v niektorých iných situáciách môžete namietať proti nášmu trvalému spracovaniu vašich osobných údajov (napr. spracovanie vykonané na účely našich oprávnených záujmov).
 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním, ktoré je založené na vašom súhlase.

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kliknite sem. Pred splnením akýchkoľvek vašich požiadaviek môže byť potrebný dôkaz vašej identity ako bezpečnostné opatrenie.

Okrem toho máte vždy právo svoje osobné údaje spoločnosti Perrigo neposkytovať.

Máte tiež právo prihlásiť sa na prijímanie našich bulletinov, oznámení alebo iných komunikácií a/alebo služieb. Ak svoj názor zmeníte, máte právo na odmietnutie ďalšieho prijímania týchto položiek. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom, môžeme vám stále posielať dôležité administratívne správy (napr. v prípade stiahnutia produktu z trhu atď.), z odberu ktorých sa nemôžete odhlásiť.

Odporúčame, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli vyriešiť akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Máte aj právo podať sťažnosť na miestny úrad na ochranu údajov, čo sa týka spôsobu, akým spoločnosť Perrigo vaše osobné údaje spracováva. (Úplný zoznam týchto úradov nájdete tu).

VAŠE PRÁVA NA ZÁKLADE KALIFORNSKÉHO ZÁKONA

Na základe kalifornského práva, vrátane zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii (California Consumer Privacy Act, ďalej len „CCPA“) majú obyvatelia Kalifornie určité práva týkajúce sa ich osobných údajov, ktoré spoločnosti získavajú. Patrí sem právo požiadať o prístup alebo vymazanie vašich osobných údajov, ako aj právo nariadiť spoločnosti, aby prestala vaše osobné údaje predávať.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme identifikátory (napríklad meno, adresu, e-mail, telefónne číslo, názov pracovnej pozície a informácie o transakcii), osobné charakteristiky (napríklad vek, pohlavie), obchodné informácie (napríklad záznam zakúpených produktov a služieb alebo vyžiadané vzorové produkty) a informácie o aktivite na internete alebo v inej elektronickej sieti (napríklad informácie o používaní, IP adresa, informácie o súboroch cookie a spätná väzba od zákazníkov).

Prečo osobné údaje zhromažďujeme

Identifikátory a osobné charakteristiky používame na poskytovanie požadovaných služieb, napríklad na splnenie žiadosti, poskytnutie prístupu k aplikácii alebo poskytnutie informácií o našich službách a produktoch.

Identifikátory, aktivity na internete alebo v inej elektronickej sieti a obchodné informácie používame na všeobecnú správu webových stránok, čo zahŕňa uchovávanie záznamov, riešenie problémov, analýzu údajov, testovanie a vykonávanie prieskumov.

Identifikátory, osobné charakteristiky, obchodné informácie a aktivity na internete alebo v inej elektronickej sieti používame aj na monitorovanie trendov, marketing a reklamu, ako aj na zaistenie bezpečnosti webových stránok.

Priamo od vás zhromažďujeme identifikátory, osobné charakteristiky a obchodné informácie.

Z vášho používania webovej stránky spoločnosti Perrigo a jej služieb zhromažďujeme aktivity na internete alebo v inej elektronickej sieti. Naše Vyhlásenie o súboroch cookie poskytuje ďalšie podrobnosti o tomto zhromažďovaní.

Komu poskytujeme a predávame osobné údaje

Spoločnosť Perrigo poskytuje osobné údaje tretím stranám a poskytovateľom služieb (ako je opísané v časti „Zdieľanie a zverejňovanie osobných údajov“ vyššie) podľa potreby na určité obchodné účely, ako je definované v CCPA (Kal. občiansky zákonník 1798.140(d)). To zahŕňa zdieľanie identifikátorov, obchodných informácií, osobných charakteristík a aktivity na internete alebo v inej elektronickej sieti na účely spracovania platieb, riadenia vzťahov so zákazníkmi, poradenstva, e-mailovej komunikácie, spätnej väzby k produktom a služieb technickej podpory.

Aj keď spoločnosť Perrigo osobné údaje nepredáva výmenou za peňažnú protihodnotu, poskytujeme osobné údaje za iné výhody, čo by sa mohlo považovať za „predaj“, ako to definuje CCPA (Kal. občiansky zákonník 1798.140(t)(1)). To zahŕňa zdieľanie identifikátorov, osobných charakteristík, komerčných informácií a internetovej alebo inej aktivity v elektronickej sieti s reklamnými sieťami, sociálnymi sieťami a spoločnosťami analytikov webových stránok. Vedome nepredávame osobné údaje maloletých mladších ako 16 rokov.

Právo odstúpiť od predaja osobných údajov

Máte právo nariadiť spoločnosti Perrigo, aby vaše osobné údaje nepredávala. Kliknutím sem si môžete uplatniť svoje právo na zrušenie predaja osobných údajov.

Čo sa týka súborov cookie, svoje nastavenia môžete kedykoľvek prispôsobiť v centre preferencií súborov cookie.

Právo na informácie

Máte právo požiadať, aby sme zverejnili určité informácie o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov za posledných 12 mesiacov. Patria sem konkrétne informácie, ktoré sme o vás zhromaždili, kategórie osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, naše účely na ich zhromažďovanie, kategórie zdrojov informácií a kategórie tretích strán, s ktorými spoločnosť Perrigo informácie zdieľala na obchodné účely alebo ktorým informácie predala.

Právo požiadať o vymazanie

Máte právo požiadať, aby spoločnosť Perrigo vymazala akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré od vás získala. Upozorňujeme, že existujú výnimky, pri ktorých spoločnosť Perrigo nemusí splniť žiadosť o vymazanie informácií, napríklad keď by vymazanie informácií spôsobilo problémy s dokončením transakcie alebo s dodržiavaním zákonnej povinnosti.

Právo na nediskrimináciu

Spoločnosť Perrigo vás nebude diskriminovať (napr. zamietnutie poskytnutia tovaru alebo služieb, poskytnutie inej úrovne alebo kvality tovaru alebo služieb) za uplatnenie ktoréhokoľvek z práv, ktoré máte.

Ako tieto práva uplatniť

Ak chcete tieto práva uplatniť, kliknite sem alebo nám pošlite e-mail na adresu GlobalPrivacyOffice@perrigo.com. .

Overenie: Predtým, ako budeme môcť odpovedať na vašu žiadosť, budeme najprv musieť overiť vašu totožnosť pomocou osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli. Ak vašu žiadosť nebudeme môcť overiť, budeme vás kontaktovať, aby sme vám poskytli ďalšie informácie. Ak vašu totožnosť nedokážeme v dobrej viere overiť, môžeme vašu žiadosť odmietnuť a ak sa tak stane, vysvetlíme vám dôvod zamietnutia.

Môžete určiť zástupcu, ktorý podá žiadosť vo vašom mene tým, že poskytne vášmu autorizovanému zástupcovi podpísané povolenie a overí vašu totožnosť priamo u nás a potvrdí nám, že ste nám poskytli povolenie oprávneného zástupcu na predloženie žiadosti vo vašom mene.

Upozorňujeme, že stále môžeme používať agregované a anonymizované osobné údaje, ktoré vás ani žiadnu osobu neidentifikujú. Môžeme tiež podľa potreby uchovávať vaše údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti a povinnosti vedenia záznamov, dohody o vymáhaní a riešenie sporov.

Ďalšie oznámenie obyvateľom Kalifornie

Ako je uvedené v našom Vyhlásení o súboroch cookie, niektoré tretie strany môžu používať súbory cookie v súvislosti s touto webovou stránkou na sledovanie vašej aktivity na rôznych webových stránkach v priebehu času. Naše Vyhlásenie o súboroch cookie vysvetľuje vaše možnosti týkajúce sa tejto aktivity. Naše webové stránky nereagujú na signály žiadosti „nesledovať“.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Zaviazali sme sa chrániť najmä súkromie detí, ktoré môžu navštíviť naše webové stránky alebo používať naše služby. Aj keď v niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať osobné údaje o deťoch so súhlasom ich rodiča alebo opatrovníka na poskytovanie našich služieb, ako sú klinické aktivity alebo programy na podporu pacientov, inak vedome nevyžadujeme osobné údaje od detí alebo ich nepredávame deťom. Ak sa ako rodič alebo zákonný zástupca dozviete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, môže uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov kliknutím sem.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán a ich obsah. Tieto webové stránky ani obsah nekontrolujeme a nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako vaše údaje používajú.

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY ÚDAJOV

Spoločnosť Perrigo môže vaše osobné údaje prenášať mimo EHP, kde môžu pridružené a dcérske spoločnosti spoločnosti Perrigo pomôcť so spracovaním údajov na vyššie uvedené účely. Takéto prenosy sa vykonávajú na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou Európskej únie s cieľom umožniť prenos vašich osobných údajov mimo EHP a zabezpečiť spracovanie v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami a s týmto oznámením.

ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ

Akákoľvek zmena tohto oznámenia nadobudne účinnosť okamžite. Budeme vás informovať aktualizáciou dátumu v hornej časti tohto oznámenia. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s našimi postupmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a súborov cookie, a to tak, že si skontrolujete toto oznámenie vždy, keď s nami budete komunikovať. V určitých prípadoch vám môžeme poskytnúť ďalšie oznámenie o zmenách tohto oznámenia. S vašimi osobnými údajmi zhromaždenými na základe predchádzajúcej verzii oznámenia nebudeme zaobchádzať podstatne odlišným spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu. Akákoľvek zmena tohto oznámenia nadobudne účinnosť okamžite.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia alebo našich postupov ochrany osobných údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese GlobalPrivacyOffice@perrigo.com.

Ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, vyplňte náš formulár žiadosti.

30. 3. 2023 23:43:53